AS A SILKWORM WEAVING & DYING AWAY AMID ITS PERFORMANCE

MIOMIRIS GNOZE - PROMOCIJA

´ARFU`L-´IRFÂN / MIOMIRIS GNOZE naslov je rukopisa, koji je učinak četveroipogodišnjeg intenzivnog rada na projektu pod općim naslovom: MISAO I PRAKSA JEDNOG I CIJELOG. Riječ je, naime, o multidisciplinarnom djelu, čija je glavna tema samo prividno teološka: (Islamska) Ritualna molitva. Kažem "prividno", jer gnostički diskurs, kojim je ona obradjena (367 str. formata A4), pokazuje da je poslanička molitva uopće, i ona posljednja, muhammadovska, kao dovršenje i sinteza svih ranijih, jednako filozofska tema kao i matematička; predmet kozmologije koliko i ljudske historije; u istoj mjeri tema astrofizike, biologije, medicine, koliko i atomske fizike i kvantne mehanike…, na čudjenje i samog ovog autora, čija su "Sarajevska otkrovenja" njezinim nukleusom.

Dovršena, tj. Islamska ritualna molitva, pokazuju to stranice ovog rukopisa sasma egzaktno, ilustrirajući to sa 260 dijagrama u boji, ima strukturu istovjetnu strukturi atoma, ćelije, Univerzuma…. Ovisno, dakle, o tom da li je promatramo na subatomskom, atomskom, molekularnom, ili na planu čitavog jednog složenog, i visoko razvijenog sustava, kakav je Kozmos. Kao takva, ona se potvrdjuje kao savršeni DNK (Stvorenog) Univerzuma, kojeg je Qur’ân holograf, a kozmički hram, Ka´bah, hologram. Ona je savršena DNK i Univerzalnog klanjača Jednome Bogu, Univerzalnog čovjeka oličenog u nebesnom liku Muhammad-Ahmada (s). Koji, bivši posljednji Božiji poslanik, objedinjuje, u svojoj dijamantnoj, kubnoj, formi, oblike i sadržine svih ranijih Poslanika, Knjiga i Hramova. U jedinoj, dakle, formi, koja sa sferičnom Božanskom parabolom dijeli isti centar i tetive. Jedinoj koja može upisati Krug, no opet biti njime opisana, u beskrajno otvorenoj perspektivi Bivstvovanja, i beskrajno otvorenoj šansi Spoznavanja.

Uloga arapskih slova i gramatike u duhovnoj i kemijskoj izgradnji Univerzuma, dakle lingvistička i kemijska Tabela elemenata; funkcija križa Egzistencije i Esencije/Egzistenta, kao Univerzalnog raspela oko kojeg se kvantizira sustav svega stvorenog; Heissenbergov "Princip neizvjesnosti", koji relativizira klasičnu atomsku sliku svijeta, odnosno kriterij promatrača u krajnjoj, Božanskoj, istini; opiti sa teleportiranjem atoma s jedne na drugu stranu laboratorija, ili države, ili svijeta, kao egzaktna ilustracija religijskih eshatoloskih učenja o proživljenju; fisija i fuzija atoma, kao opisi "Velikog praska", tj. Stvaranja svijeta, i njegova budućeg fizičkog nestajanja, najavljenog prirodnim naukama ali i qur'anskim ajatima; uloga geometrijskih formi/tijelâ kao esencijalnih, i uloga stvaranja kristalnih rešetki (unutar atoma), u prokreaciji svega stvorenog, te njihova paradigmatična identičnost sa savršenim Božijim imenima, idealnim noumenon; povijest kao Ljudsko dovršenje Božanskog nebesnog projekta, i njegova odgovornost za ovostrani i onostrani život, itd, samo su neke od tema raspravljanih u ovom rukopisu. Na način karakterističan za Islamsku gnozu, ´irfân, čiji diskurs teče paralelno sa autorovim spoznajnim procesom, i egzaktnim vidjenjem, koje ovu vrhunsku spoznaju i razlikuje od njene zapadne inačice.

U zaključku knjige MIOMIRIS GNOZE, moguće je reći da sve znanosti (za koje se pokazuje da im je ´irfân, gnosis, bazna, i ishodišna) govore, u suštini, o istim stvarima, samo različitim jezicima. Jedno i Jedinstvo, ma u kojoj Ga sferi ili dimenziji raspravljali, zapravo je Transcedentno, odnosno Metafizičko jezgro Egzistencije, (Apsolutna) Nužnost sveukupnog Postojanja, i kao takvo Božanski osigurano od svake ljudske povrede. Ispovijedanje te Jednoće i Jednosti, ma kojim od gore spomenutih jezika, u sferi je Univerzalnog Omotača Svijeta, tj. u sferi Nuždom natkriljene Slobode, i otud relativnost naše ljudske percepcije.

Knjiga pod gornjim naslovom, pisana stilom jednog književnika, nipošto nije namijenjena samo muslimanima, niti samo klanjačima, već svim mislećim ljudima, posebno mladim generacijama. Opremljena internet linkovima za odgovarajuće znanstvene oblasti, reference na koje se mogu naći na njenim stranicama, ona je štivo koje uvodi u znanstveni univerzum koji je posjed cijelog čovječanstva.

Autor promotivnog teksta:
MELIKA SALIHBEG BOSNAWI

vidi: http://www.idoconline.info/article/202268

  • Follow me on Academia.edu
  • Log in or create an account

    fb iconLog in with Facebook
    DMC Firewall is a Joomla Security extension!